Nâng cấp Vũ Khí Hoàng Kim

Lời nói đầu, BQT xin nói rỏ về thông tin các loại vũ khí tại Hội Quán Võ Lâm như sau : 

Bao gồm các loại : 

- Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái Cấp 1 ( Có thể nâng cấp lên cấp 2 và có thể trùng luyện, Thuộc tính ngẫu nhiên )

- Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái Cấp 2 ( Có thể trùng luyện, Thuộc tính ngẫu nhiên )

- Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái *   Có thể nâng cấp từ cấp 1 -> cấp 10 ( Chỉ có 6 thuộc tính nhất định, không thể trùng luyện ) 

Có thể nâng cấp lên Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái ** 

- Vũ khí Hoàng Kim Môn Phái ** Có thể nâng cấp từ cấp 1 -> cấp 10 ( Chỉ có 6 thuộc tính nhất định, không thể trùng luyện ) 

Tính năng trùng luyện :

Bài viết khác :
  • Nâng cấp trang bị An Bang
  • Nâng cấp Vũ Khí Hoàng Kim
  • Chế tạo vũ khí 1 sao và 2 sao
  • Nâng cấp vũ khí cấp 1 lên cấp 2
  • Nâng cấp Kim Phong